Baumit

Myšlienky s budúcnosťou.

Normové požiadavky

Od 1.1.2013 vstúpila do platnosti zaktualizovaná technická norma STN 73 0540-2:2012 - Tepelná ochrana budov: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov: Časť 2:Funkčné požiadavky. Stavebná konštrukcia musí vyhovovať na sedem požadovaných tepelnotechnických vlastností. Našim výpočtom získate orientačné hodnoty pre tri vlastnosti a to tepelný odpor konštrukcie R (m2K/W) (odporučíme vám hrúbku príp. druh tepelnej izolácie), vnútornú povrchovú teplotu stien a množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii počas roka.

Od 1.1.2016 pri návrhoch vonkajších stien je potrebné splniť odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W (U = 0,22 W/(m2.K)).
Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien bude potrebné dodržať cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 6,5 m2K/W (U = 0,15 W/(m2.K)).

Normové požiadavky

Čo potrebujeme?

Lokalita - kde sa daná stavba nachádza (mesto, obec)

Typ stavby - rodinný dom, bytový dom a pod.

Skladba obvodovej konštrukcie - typ muriva, hrúbka muriva, stavebná sústava bytového domu, pôvodné omietky či zateplenie

Uvažované zateplenie (EPS, open, minerál a pod.)

Čo dostanete?

E-mailom vám zašleme vypracovaný tepelnotechnický prepočet vo formáte PDF na váš objekt s navrhnutým zatepľovacím systémom. 
Odporučíme vám hrúbku izolácie a typ povrchovej úpravy. 
Vo výpočte nájdete skladbu konštrukcie, posúdenie konštrukcie na tepelný odpor a porovnanie s normovými požiadavkami. 
Priebeh teplôt a parciálnych tlakov v textovej aj grafickej forme, posúdenie konštrukcie na kondenzáciu vodnej pary a posúdenie hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) v kúte a mimo kúta.

Formulár

Vyplňte formulár a my vás budeme následne kontaktovať. Po odoslaní formulára sa vráťte dole a skontrolujte, či bol formulár odoslaný.

typ muriva / hrúbky / prevedenie prekladov či vencov konštrukcie (uveďte čo najpresnejšie)